Analisis Ragam Qirā’at dan Implikasinya terhadap Penafsiran

  • Sofian Effendi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
Keywords: Qirā’at, Mutawātir, Shādhah, Al-Qurṭubī

Abstract

This paper tries to analyze the influence of the various Qirā’at on the Tafsīr of Al-Jāmi 'Li Ahkām Al-Qur’ān by Imam Al-Qurţubī, the extent to which the Qirā’at implications in this interpretation are in determining the law or helping in interpreting verses that have variant Qirâ' at various. The author finds that al-Qurţubī is quite intense in presenting various Qirā’at to support or explain a verse, not only specifically Qirā’at Mutawātir, even sometimes Qirā’at Shādhah   sometimes Qirā’at Mudrāj also he displays to explain the meaning of the verse, even though he does not always use it as one of the tools for establishing the law or choosing which opinion is the most correct from the interpretation through the different Qirā’at variants. Quite contrary to the majority of scholars of the Malikī's madhhab says that the Qirā’at which is not Mutawātir cannot be used as a tool for legal stipulation from the verse of law, this writing also serves as an anti-thesis as well from the opinion of most scholars that Qirā’at Shādhah refuses to use it as a tool for hujjah, however, an Al-Qurţubī Dāred to violate the opinion of the majority of Malikī's madhhab.

References

Al-Baghdadī, Ismā’īl Bashā, Hadyat al-‘Ārifīn fī Asmā’ al-Mu’alifīn wa Atsar al-Mushanifīn, Istambul: Wakālat al-Ma’arif, 1955.
Al-Baihaqī, Abu Bakr, Sunan al-Kubrā li Al-Baihaqī, Libanon: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 2003.
Al-Bilī, Muhammad, Al-Ikhtilāf bain al-Qirā’at, Beirut: Dār el-Jail, 1988.
Al-Bukhārī, Ṣahīh al-Bukhārī, Beirut: Dār al-Tibā’at al-Muniriyyat, t.t.
Ad-Danī, Abū Amr, Jāmi’ al-Bayān fī al-Qirā’at as-Sab’, Emirat: Jāmi’ah ash-Syarq, 2007.
Dārwazah, Muhammad ‘Izzah, al-Tafsīr al-Hadīth, I-XII, Mesir: ‘Īsā Bāb al-Halabī, 1962.
Ad-Dimasqī, Abu Syamah, Ibrāz al-Ma’ānī min Hirz al-Amānī fī al-Qirā’at as-Sab’I, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1980
Djalāl, Abdul, ‘Ulum Al-Qur’ān (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000.
Adz-Dzahabī, Muhammad Husein, Tafsīr wal Mufassirīn, Kairo: Dār el Hadits, 2005.
Fahruddin, Ali, Pengaruh Qirā’at terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Gender, Tesis, Jakarta: Perpustakaan Umum UIN, 2007.
Fanisan, A.D. Su’ūd Ibn Abdullāh, Ikhtilāf al-Mufassirīn, Riyad: Markāz al-Irsyād wa al-I‘lām, 1997.
Faraj, Sayyid Laisyin dan Muhammad, Khalid, Taqrīb al-Ma’ānī fī Syarh Hirz al-Amānī, (Madinah: Maktabah Dār al-Zamān, 1413.
Al-Farmawī, Abd al-Hayy, al-Bidāyah fī Tafsīr al-Maudū’ī, Kairo: Dār al-Kutub al-‘Arabiyah, 1976.
Habsy, Muhammad, al-Qirā’at al-Mutawātirah wa Athāruhā fī ar-Rasm Al-Qur’ān wa Aḥkām ash-Shar’īyyah, Beirut, Dār al-Fikr, 1999.
Hitti, Philip K., History of Arabs, terj. R. Cecep Lukman Hakim & Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi, 2006.
Al-'Ibadī, Abd al Hāmid, al-Mujmal fī Tārikh al-Andalus, Kairo: Dār al-Qalam, 1964.
Ibn Hamdān, al-Husain ibn Ahmād ibn Khalawaih. Mukhtashar fi Shawādh Al-Qur’ān min Kitāb al-Badi’, (Kairo: Maktabah al-Mutanabbi, t.th)
Ibn Hazm, Muhammad ibn Yūsuf ibn ‘Alī ibn Ahmād, al-Iḥkām fi Ushūl al-Ahkām, (Beirut: Dār al-Āfaq al-Jadīdah, 1400.
Ibn al-Jazarī, Ṭayyibat al-Nasyr fī al-Qirā’at al-‘Asyr, Madinah: Maktabah Dār al-Hudā, 1421/2000.
Iyazi, Muhammad Ali, al-Mufassirūn Ḥayātuhum wa Manāhijuhum, Taheran: Muassasah aṭ-Ṭibā’ah wa an-Nasyr Wizārah al-Thaqāfah wa al-Irsyād al Islāmī, t.th.
Al-Jamal, ‘Ali Salāmah, Mudzākkirāt fī Tārikh Mishr al-Qadīm wa al-Hadīth, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arab, 1997.
Kahālah, ‘Umar Ridhā, Mu’Jam al Mu’allifīn, Juz VIII, Beirut: Dār Ihya’ al-‘Arabi,t.th.
Khūlī, al-, Amin, Manāhij al-Tafdid, Mesir: Dār al-Ma’riah, 1961.
Al-Mas’ūlī, Abdul ‘Alī , Qirā’at Shādhah Dhawābituhu wal Ihtijāju bihā fil Fiqh wal ‘Arabiyyah, Mesir: Dār al-Ibn Affān, 2008.
Al-Qattan,Manna Khalil Al-Qaṭṭān, Mabāhith fī Ulūm Al-Qur’ān, Kairo: Maktabah Wahbah, 1973.
Al-Qudhāt, Muhammad Ahmād Muflih, dkk, Muqaddimāt fī ‘Ilm al-Qirā’at, Oman: Dār el-ammār, 2001.
Al-Qurṭūbī, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad, al-Jāmi’ li Aḥkām Al-Qur’ān, Beirut: Dār el kutb al-‘Ilmiyah, 2010.
Rusyd, ibn, Aḥmād ibn Muḥammad ibn Aḥmād, Bidāyatul Mujtahid, Kairo: Dār el-Salām, 1995.
As-Sabt, Khālid Uthmān, Qawāid al-tafsīr, Mesir: daar ibn Affan, 1421.
Salman, Mashhūr Hasan Mahmūd, al-Imām al-Qurṭubī Shaīkh A’immāt al-Tafsīr, Damaskus: Dār al-Qalam, 1993
Sha’bān, Muhammad, Al-Qirā’at Imāmuha wa Maṣdaruhā, .Kairo: Dār el salām, 2004.
Al-Shābūnī, Muhammad ‘Alī, At-Tibyān fī ‘Ulūm Al-Qur’ān, t.tp: t.p, 1980.
Al-Shafagashī, Ghaitsu al-Naf’i fī Qirā’at as-Sab’i, Bairut: Dār al-Fikr, 1978.
Al-Suyuṭī, Jalaluddīn, Al-Itqān fī ‘Ulūm Al-Qur’an, Mesir: Haiah Al-Misriyah, 1978.
Zagh, Naimah, Risālah Al-Majistir: Al-Qirā’at fi at-Tafsīr al-Qurṭubī wa Āthāruhā fi at-Taujihīh al-Imām al-Fiqh, al-Jazāīr :Jāmi’ al-Amīr Abdul al-Qādīr li ‘Ulūm al-Islamī, 2000.
Al- Zarkashī, Badruddīn, Al-Burhān Fī Ulūm Al-Qur’ān, Beirut: Dār al-Kutb al-Islamī, 1957.
Al-Zarqanī, Abdul Adzīm, Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm Al-Qur’ān, Beirut: Dār al kutub al-‘Arabī, 1995.
Published
2021-02-27
Abstract viewed = 109 times
PDF downloaded = 174 times
How to Cite
[1]
Effendi, S. 2021. Analisis Ragam Qirā’at dan Implikasinya terhadap Penafsiran. Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir. 4, 1 (Feb. 2021), 1-16. DOI:https://doi.org/10.33511/alfanar.v4n1.1-16.